Katoliška mladina

Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, stranke, uporabnike izdelkov ali storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z organizacijo Katoliška mladina (v nadaljevanju: »organizacija«), o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja organizacija. Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. Osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti. 

Upravljavec osebnih podatkov: 

Katoliška mladina Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana

 e-pošta: info@katoliškamladina.si 

telefon: 01 426 84 77 

Spletna stran: https://katoliskamladina.si/ 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ni imenovana. 


1) Osebni podatki Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so: ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali navedba enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. 2) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov Organizacija zbira in obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah: ­ obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca; ­ obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; ­ obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba; ­ posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov; ­ obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Nakupovanje blaga in storitev v fizični trgovini Ko posameznik fizično v trgovini opravi nakup, ga je možno izvesti brez obdelave osebnih podatkov, razen če iz narave nakupa izhaja, da je za njegovo izvedbo nujno potrebna obdelava osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe. Nakupovanje blaga in storitev v spletni trgovini Organizacija obdeluje osebne podatke pri spletnem poslovanju v okviru spletne trgovine, ko posameznik odda spletni obrazec, se registrira (naredi uporabniški račun) ali ko opravi nakup (uspešno odda naročilo) preko spletne trgovine kot neregistriran uporabnik. Ko uporabnik opravi nakup izdelka brez registracije ali prijave v uporabniški račun, organizacija obdeluje osebne podatke, ki so nujno potrebni za namen izvedbe danega naročila, poslovne komunikacije ter izvrševanja pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe, in sicer: ime, priimek, naslov za dostavo, naslov e-pošte, telefonsko številko, podatek o naročenem izdelku in plačilu. Ko posameznik registrira uporabniški račun oz. opravi nakup kot registriran uporabnik, z organizacijo sklene pogodbo o zagotavljanju storitev registriranim uporabnikom. Vrste osebnih podatkov, ki se pri registraciji uporabniškega računa obdelujejo, so: ime, priimek, naslovi za dostavo, naslov e-pošte, telefonska številka, podatki o naročenih/kupljenih izdelkih, podatki o plačilih oziroma drug podatek, ki ga uporabnik posreduje v svoj profil. V primeru registracije uporabniškega računa so osebni podatki shranjeni v uporabnikovem profilu. Poleg zgoraj navedenih namenov se obdelujejo tudi za namene avtomatiziranega izpolnjevanja podatkov za izvedbo naročil, prikazovanja zgodovine nakupov, za namen ocenjevanja ponudbe, izboljšanja storitev in ponudbe spletne trgovine, dviga zadovoljstva kupcev ter za namene proučevanja uporabniških navad in za namen oblikovanja posebnih ponudb in ugodnosti, namenjenih zgolj registriranim uporabnikom. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe. Obveščanje posameznikov po elektronski pošti, npr. e-novice Organizacija lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti stranke, kupce in uporabnike svojih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali posreduje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov organizacije. Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev. Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil oziroma do umika privolitve ali do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Izvajanje sklenjene pogodbe V primerih, ko posameznik z organizacijo sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke sme organizacija tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, priprava ponudbe, sodelovanje v različnih programih ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Na tej podlagi organizacija obdeluje samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 6 let od dneva mirne razrešitve spora. Zakoniti interes Organizacija lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija opravi presojo skladno z zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v zakonitem interesu. Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko organizacija uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko organizacija obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja organizacija obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali posreduje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov organizacije. Pravna podlagi za obdelavo podatkov je zakoniti interes. Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil, oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja Če organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje: ­ naslov prebivališča in naslov elektronske pošte (za namene obveščanja in komunikacije); ­ fotografije, videoposnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih organizacije; ­ druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo. Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov organizacije. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe v primerih uresničevanja pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanja pravne obveznosti obdelave, razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, namenov arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalnih namenov, statističnih namenov, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev. Podatki se bodo obdelovali do preklica oziroma do umika privolitve oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Zaščita življenjskih interesov posameznika Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko organizacija poišče osebni dokument posameznika, preveri, ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar organizacija ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika. 5) Hramba in izbris osebnih podatkov Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo v času sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, organizacija hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 6 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. V primeru uveljavljanja pravic posameznika organizacija hrani osebne podatke tega posameznika, dokler o zadevi ni pravnomočno odločeno, po pravnomočnosti pa skladno s pravnomočno odločitvijo v zadevi. Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov, kot so: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora organizacija osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom. 6) Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov Organizacija lahko posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisano v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija, so predvsem: ­ računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja; ­ vzdrževalci informacijskih sistemov; ­ ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Microsoft, Google); ­ ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram, PicTime, Tik-Tok ipd.); ­ tretje osebe, s katerimi soorganiziramo dogodke: mednarodne organizacije (skupnost Taize, …), slovenske organizacije (Radio Ognjišče), katerim urejamo prijave ali vstopnice za dogodke preko spletne trgovine ali z njimi soorganiziramo dogodke. Organizacija za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci, s katerimi organizacija sodeluje. Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene. Organizacija kot upravljavec in njegovi zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme podjetje in potrdijo nadzorni organi v EU). 7) Piškotki Spletne strani organizacije delujejo s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta itd. Ob vstopu na spletne strani se na napravo naložijo samo tisti piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani (npr. za nakupovalno košarico). Ostali piškotki se bodo naložili samo s posameznikovo privolitvijo. Nastavitve lahko posameznik kadarkoli spremeni in piškotke izbriše (navodila se nahajajo na spletnih straneh posameznega brskalnika). Spletna stran uporablja naslednje piškotke: Ime piškotka Čas trajanja Funkcija _ga 2 leti Uporablja se za razlikovanje med uporabniki. _gid 24 ur Uporablja se za razlikovanje med uporabniki. _gat 1 minuta Uporablja se za uravnavanje dostopov do spletne strani. _gali 24 ur Izboljšana dodelitev povezav 8) Varovanje podatkov in točnost podatkov Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativnosistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko-tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom. Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. 9) Pravice posameznika glede obdelave podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe in veljavne zakonodaje varstva osebnih podatkov. Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, poslanim na naslov organizacije. Na zahtevek posameznika bo organizacija odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer bo posameznik obveščen, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za posameznika brezplačno, vendar pa lahko organizacija zaračuna razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko organizacija zahtevo tudi zavrne. V primeru dvoma o identiteti posameznika se lahko zahteva dodatne informacije, ki jih organizacija potrebuje za ugotovitev identitete. Organizacija bo v odločitvi o zahtevi posameznika seznanila tudi z razlogi odločitve in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo. Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko posameznik uveljavlja pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si). Politika zasebnosti velja od 8. 12. 2023 dalje. Matevž Mehle, direktor Podpis __________